لیست مقالات
Alternate Text
1 ارائه چارچوبی برای نظام و محدوده خط مشی گذاری، تصمیم گیری و عمل در فضای مجازی
2 بدون دیگران (فرهنگ در فضای مجازی)
3 دوفضایی شدن آسیب ها و ناهنجاری های فضای مجازی: مطالعه تطبیقی سیاست گذاری های
1 بررسي ماهيت مسائل اخلاقي پژوهش در فضاي مجازي
1 هویت طلبی قومی در فضای مجازی
2 مطالعه تجربه ی "خود" زنانه در ارتباطات اینترنتی
3 شبكه هاي‏اجتماعي‏مجازي‏و‏بحران‏هويت (با‏تأكيد‏بر‏بحران‏ هويتي‏ايران(
4 رابطه فضاي مجازي)اينترنت(با تغييرات فرهنگي و ديني کاربران
5 رابطه حضور در فضای مجازی و هویت مدرن – پژوهشی در بین کاربران اینترنتی جوان ایرانی
6 تعامل در فضای مجازی شبکه های اجتماعی اینترنتی و تأثیر آن بر هویت دینی جوانان؛ مطالعه موردی فیس بوک و جوانان شهر اصفهان
7 تأثیر شبکه هاي اجتماعی مجازي (فیسبوك) بر هویت اجتماعی
8 بررسی رابطه هویت اسلامی، فضاي مجازي و جهانی شدن
9 بررسی تاثیر فضای مجازی بر هویت دینی جوانان روستایی
10 بررسی تاثیر فضای مجازی (اینترنت) بر هویت ملی دانشجویان
11 بازنمايي مفهوم ملت در فضاي مجازي
12 اينترنت و هويت در پنج هويت قومي ايراني
13 ارزیابی ساختار، کنش های متقابل، گمنامی و بازنمایی خود در چهار شبکۀ اجتماعی مجازی
1 شبکه های اجتماعی اینترنتی و سبک زندگی جوانان: مطالعه موردی بزرگ ترین جامعه مجازی ایرانیان
2 تاثیر شبکه های اجتماعی بر سبک زندگی جوانان
3 بررسی میزان تأثیر استفاده از فضای مجازی بر ارزش های خانواده
1 تروريسم در فضاي مجازي و اثرات آن بر حوزة جغرافياي سياسي
2 تبيين مفهوم مرز در فضاي سياسي - مجازي ايران
3 تبيين تحولات مفهوم مرز در فضاي سياسي مجازي
4 بررسی شیوه هاي تبلیغات سیاسی در فضاي مجازي از نظر دانشجویان ارتباطات
5 بررسی رابطه فضای مجازی با مشارکت سیاسی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه اصفهان
1 آموزش در فضای مجازی: پنجرهای ميان رشته ای برای توليد دانش
2 مقایسه تعامل و حضور اجتماعی دانشجویان مجازی و غیرمجازی برحسب عوامل جمعیت شناختی و موفقیت تحصیلی
1 آسيب شناسي فضاي مجازي؛ بررسي تأثيراستفاده از اينترنت بر انزواي اجتماعي دانشجويان
2 آسیب های فضای مجازی بین دانش آموزان دختر
3 بررسي تأثير جنبه هاي منفي شبكه هاي اجتماعي و روابط آنلاين بر دانش آموزان نوجوان با تأكيد بر زورگويي سايبري
4 رویکرد دوفضایی به آسیب های مجازی و دین: نگرش ها و تجربه ها
1 تاثیر فضای مجازی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و ارائه راهبرد با تاکید بر ایفای نقش سرمایه اجتماعی
2 چالشها و چشم اندازهای امنیت در فضای مجازی
1 حریم شخصی در فضای مجازی، با تکیه بر حقوق ایران
2 صیانت از حریم خصوصی در فضای مجازی بر اساس هنجارهای اسلامی
1 حریم شخصی در فضای مجازی، با تکیه بر حقوق ایران
1 شورای فرهنگ عمومی و تاثیر مصوبه های آن بر سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی
2 سیاست گذاری فرهنگی در وضعیت آنومی فرهنگی و اجتماعی
3 سیاست گذاری فرهنگی متعالی و پراگماتیستی؛ رویکردی انتقادی-تطبیقی
1 کشف «فرهنگ دانشگاه»: واکاوی نظری و گونه شناختی مطالعات فرهنگ دانشگاهی
2 بررسی رابطه فرهنگ رشته ای با انواع فرهنگ های دانشگاهی در دانشگاه تبریز
3 جایگاه فرهنگ دانشگاهی و الزامات نهادی علم در زندگی دانشجویی
1 تبيين نقش صنايع فرهنگي در توسعه عمومي كشور
2 صنايع فرهنگي و چالش هاي آن در ايران
ارائه چارچوبی برای نظام و محدوده خط مشی گذاری، تصمیم گیری و عمل در فضای مجازی
Alternate Text